Konkurencje zawodów sportowo-pożarniczych

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share


KONKURENCJE ZAWODÓW SPORTOWO-POŻARNICZYCH

 

§4

Zawody na wszystkich szczeblach rozgrywane są w 2 konkurencjach:

 • ćwiczenie bojowe,
 • sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami – zwana dalej „sztafetą pożarniczą”.

UWAGA: Start w sztafecie pożarniczej następuje bezpośrednio po ćwiczeniu bojowym.

§4.1

Ćwiczenie bojowe (grupa ”A” i ”C”)

§4.1.1

Konkurencja ćwiczenie bojowe obejmuje:

 1. dobiegnięcie do miejsca ułożenia sprzętu (podestu),
 2. zbudowanie linii ssawnej,
 3. zbudowanie linii głównej z 2 odcinków W-75,
 4. zbudowanie 2 linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 każda),
 5. uruchomienie motopompy i zassanie wody,
 6. podanie 2 prądów wody ze stanowisk gaśniczych,
 7. obrócenie lub złamanie tarczy prądem wody, przewrócenie pachołków.

§4.1.2

Sprzęt do konkurencji ćwiczenie bojowe.

§4.1.2.1

Sprzęt wyposażenia toru:

 • zbiornik wodny stosowany w pożarnictwie lub o podobnych parametrach – 1 szt.,
 • podest drewniany o wymiarach 2 x 2 m i wysokości do 10 cm – 1 szt.,
 • pachołki drogowe 4 szt., ustawione na stabilnych podstawach. Wymiary podstaw wynoszą 30 x 30 cm, a ich wysokości wynoszą odpowiednio: nr 1 – 60 cm, nr 2 – 100 cm, nr 3 – 40 cm, nr 4 – 120 cm,
 • tarcza obrotowa lub łamana o średnicy 15 cm, środek tarczy na wysokości 150 cm – 1 szt.,

§4.1.2.2

Sprzęt drużyny na podeście:

Lp. Sprzęt Liczba sztuk
1. Motopompa 1
2. Wąż ssawny 110, nie krótszy niż 2,4 m z łącznikami 2
3. Wąż tłoczny W-75, długość 20 m ± 0,5 m – zwinięty w krąg podwójny 2
4. Wąż tłoczny W-52, długość 20 m ± 0,5 m – zwinięty w krąg podwójny 4
5. Prądownica zwykła, wewnętrzna średnica pyszczka 12 ÷ 12,5 mm 2
6. Rozdzielacz 1
7. Smok ssawny kompletny 1
8. Klucz do łączników 2

 

§4.1.2.3

Zasady ułożenia sprzętu drużyny na podeście.

Z chwilą postawienia motopompy na podeście silnik musi być zgaszony i nie można go uruchamiać do czasu rozpoczęcia ćwiczenia. Nasady i zawory motopompy i rozdzielacza mogą być otwarte. Zawodnicy układają sprzęt na podeście w dowolny sposób, klucze do łączników mogą leżeć na innym sprzęcie (z wyjątkiem motopompy). Poza podest mogą wystawać jedynie węże ssawne (nie więcej jednak niż 40 cm). Sprzęt nie może być ze sobą połączony, a łączniki nie mogą się ze sobą stykać. Drużyna może posiadać rezerwowe węże (po jednym odcinku) W-75 i W-52, które przed startem
układa w pobliżu podestu.


§4.1.3

Tor do konkurencji

Długość toru 91 m, szerokość 20 m. Podest ustawiony jest na torze w taki sposób, aby boczne krawędzie podestu znajdowały się w odległości 9 m od linii bocznych toru i linii wyznaczającej początek toru. Zbiornik wodny ustawiony w jednej linii (bliższej linii startu) z podestem w odległości 3 m od lewej
jego krawędzi. Na 47 m znajduje się linia orientacyjnego ustawienia rozdzielacza. Na 85 m toru znajduje się linia stanowisk prądowników, wyznaczona linią o szerokości 5 cm, poprzecznie do osi toru (załącznik nr 7). Na 90 m toru ustawione są:

 • w odległości 5 m od lewej linii bocznej – tarcza obrotowa lub łamana,
 • w odległości 3,5 m od prawej linii bocznej – pachołek na podstawie nr 4,
 • w odległości 6,5 m od prawej linii bocznej – pachołek na podstawie nr 1,

Na 91 m toru ustawione są:

 • w odległości 4,5 m od prawej linii bocznej – pachołek na podstawie nr 3,
 • w odległości 5,5 m od prawej linii bocznej – pachołek na podstawie nr 2.

Linie startu w konkurencji wyznaczają: linia początkowa i prawa boczna linia toru. Liczba torów do ćwiczenia bojowego ustalana jest przez organizatora zawodów, stosownie do liczby uczestniczących drużyn.

 

Schemat toru do przeprowadzania konkurencji bojowych

 

§4.1.4

Przebieg konkurencji

Drużyna w uzbrojeniu osobistym ustawia się przed linią startu. Dowódca drużyny melduje sędziemu o gotowości do rozpoczęcia ćwiczenia. Po otrzymaniu zgody dowódca wydaje rozkaz: "stanowisko wodne przy zbiorniku, rozdzielacz na wysokości dwóch odcinków W-75, linie gaśnicze z dwóch
odcinków W-52, rota I obrócenie lub złamanie tarczy, rota II przewrócenie pachołków, na linię startu w tył rozejść się". Wydanie błędnego rozkazu lub niewłaściwy rozkaz traktowany jest jako błąd (”Niewłaściwe wydanie rozkazu”). Zawodnicy w dowolny sposób zajmują miejsca na starcie i oczekują na znak (sygnał) sędziego startowego.

UWAGA: Komendy i sygnały sędziego startowego przy rozpoczęciu ćwiczenia:

 • przy wykorzystaniu komendy słownej i chorągiewki: Uniesienie chorągiewki ponad głowę oznacza przygotowanie do startu. Następnie pada komenda ”gotów”. Po kilku sekundach z równoczesnym opuszczeniem chorągiewki sędzia startowy wypowiada komendę ”start”,
 • przy wykorzystaniu komendy słownej i pistoletu startowego: Uniesienie ręki z pistoletem ponad głowę oznacza przygotowanie do startu. Następnie pada komenda ”gotów”. Po kilku sekundach, zamiast słownej komendy ”start”, pada wystrzał oznaczający rozpoczęcie konkurencji,
 • przy wykorzystaniu komendy słownej i urządzenia akustycznego (elektroniczny pomiar czasu): Sędzia unosi rękę z przyciskiem urządzenia akustycznego i pomiarowego, co oznacza przygotowanie do startu. Następnie wydaje komendę ”gotów”. Po kilku sekundach, zamiast słownej komendy ”start”, uruchamiany jest sygnał akustyczny oznaczający rozpoczęcie konkurencji.

Po sygnale ”start” zawodnicy biegną do podestu, na którym ułożony jest sprzęt do przeprowadzenia ćwiczenia bojowego i sprawiają go zgodnie z postanowieniami regulaminu. Rozpoczęcie konkurencji przed sygnałem sędziego startowego będzie traktowane jako błąd („Falstart”). Powoduje on przerwanie ćwiczenia i powtórzenie konkurencji. Dowódca drużyny po wydaniu rozkazu i sygnale startu udaje się na wysokość ustawienia rozdzielacza i kontroluje wykonanie ćwiczenia.


§4.1.4.1

Budowa linii ssawnej.

Linia ssawna od zbiornika do motopompy budowana jest przez rotę II w następujący sposób: przodownik roty z pomocnikiem w dowolny sposób przenoszą odcinki węży ssawnych i układają je na ziemi jeden za drugim w kierunku stanowiska wodnego. Mechanik zabiera z podestu smok ssawny oraz dwa klucze do łączników i ustawia się w miejscu, gdzie smok ssawny będzie łączony z pierwszym odcinkiem węża ssawnego (licząc od zbiornika wodnego). Następnie przodownik roty ustawia się za pierwszym odcinkiem węża ssawnego i przejmuje od mechanika smok ssawny. Pomocnik okracza pierwszy odcinek węża i stojąc twarzą do stanowiska wodnego unosi go na taką wysokość, aby obaj z przodownikiem mogli swobodnie łączyć łącznik odcinka węża ssawnego ze smokiem ssawnym. Przodownik z pomocnikiem łączą smok ssawny z pierwszym odcinkiem węża ssawnego kluczami otrzymanymi od mechanika. Łączenie linii ssawnej oceniane jest jako błędne, gdy zawodnicy łączą bez kluczy lub nie nakładają ich na łączniki („Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych”). Po wykonaniu tego zadania, kładą wąż ssawny na ziemi z podłączonym smokiem. Błędem jest połączenie smoka ssawnego z wężem ssawnym na jeden kieł i zanurzenie go w wodzie (”Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych”). Przodownik roty w dowolny sposób przechodzi do przodu, stając w rozkroku nad wężem połączonym ze smokiem ssawnym naprzeciw pomocnika. Pomocnik dowolnie przechodzi do miejsca następnego łączenia, stając w rozkroku nad drugim odcinkiem węża ssawnego. Przodownik z pomocnikiem łączą węże ssawne z wykorzystaniem kluczy w sposób opisany wcześniej. Nałożenie kluczy na łączniki przed łączeniem węży ssawnych nie jest błędem. Następnie przodownik okraczając ostatni odcinek węża ssawnego łączy go przy użyciu klucza z nasadą ssawną motopompy. Pomocnik ustawia się za przodownikiem w rozkroku nad łączonym wężem, teraz zwrócony twarzą do motopompy, unosząc oburącz wąż na odpowiednią wysokość. Błędem jest, gdy pomocnik roty podczas łączenia linii ssawnej z motopompą będzie zwrócony w stronę zbiornika wodnego, nie będzie pomagał przodownikowi w unoszeniu węża ssawnego lub opuści swoje stanowisko przed podłączeniem łącznika przez przodownika roty (”Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych”). Jako ”Niewłaściwa praca zawodników” oceniana jest sytuacja, w której pomocnik zamiast przodownika roty podłączy linię ssawną do nasady ssawnej motopompy. Po połączeniu linii ssawnej z motopompą rota podnosi linię ssawną i zanurza ją w wodzie w dowolny sposób. Błędem jest, gdy linię ssawną zanurzał tylko jeden zawodnik (”Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych”). Ponowne podłączenie linii ssawnej do motopompy
przez mechanika jest błędem i oceniane jest ja ko ”Niewłaściwa praca zawodników”. Mechanik po przekazaniu smoka ssawnego i kluczy przystępuje do obsługi motopompy (w grupie ”C” motopompę może obsługiwać mężczyzna).


§4.1.4.2

Budowa linii głównej.

Linię główną budują łącznik i rozdzielaczowy w następujący sposób: łącznik zabiera z podestu odcinek węża W-75, podnosi go i rozwija w kierunku linii prądowników. Jeden koniec węża łączy z nasadą tłoczną motopompy, a z drugim biegnie w kierunku linii prądowników rozwijając wąż na całą długość, po czym łączy go w dowolny sposób z odcinkiem rozwiniętym przez rozdzielaczowego. Błędem jest, gdy wąż tłoczny nie zostanie podniesiony i wyrzucony (”Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych”). Rozdzielaczowy z podestu zabiera odcinek węża W-75, oraz rozdzielacz i biegnie na wysokość końca pierwszego odcinka węża rozwijanego przez łącznika. Stawia rozdzielacz na ziemi, a następnie rozwija w dowolny sposób odcinek węża do przodu. Jeden koniec pozostawiając na ziemi, a z drugim i rozdzielaczem biegnie w kierunku linii prądowników. Następnie ustawia rozdzielacz na ziemi za linią orientacyjnego ustawienia rozdzielacza i łączy go z linią główną. Błędem jest łączenie linii głównej w biegu przed postawieniem rozdzielacza na ziemi (”Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych”) oraz ustawienie rozdzielacza na ziemi przed linią ustawienia rozdzielacza (”Nieregulaminowe ustawienie rozdzielacza”). Po wykonaniu tych czynności, rozdzielaczowy podniesioną w górę prawą rękę szybko opuszcza przed siebie do poziomu, wydając tym mechanikowi komendę ”Linia główna, woda naprzód”. Błędem jest, gdy rozdzielaczowy wyda komendę przed połączeniem linii głównej z rozdzielaczem (”Niewłaściwe wydanie komendy podczas sprawiania linii głównej”). Jako błąd traktowana jest sytuacja, w której rozdzielaczowy nie wyda komendy. Nie jest błędem gdy rozdzielaczowy po wydaniu mechanikowi komendy naciągnie linię główną (z rozdzielaczem) prostując ją.

UWAGA: Woda może być podawana do linii głównej, lecz nie może pojawić się na rozdzielaczu przed komendą rozdzielaczowego. Po zbudowaniu linii głównej i wydaniu komendy rozdzielaczowy przystępuje do obsługi rozdzielacza. Nie jest błędem, gdy otworzy środkowy zawór wylotowy rozdzielacza – Ø 75 na czas wyparcia przez wodę powietrza znajdującego się w linii głównej. Jednak niezamknięcie tego zaworu po przejściu wody przez rozdzielacz jest błędem (”Nieregulaminowe otwarcie zaworów rozdzielacza”). Zawodnik obsługujący rozdzielacz nie może wykonywać dodatkowych czynności, prócz wyznaczonych regulaminem. Błędem jest podłączenie przez rozdzielaczowego linii gaśniczej do rozdzielacza (”Niewłaściwa praca zawodników”). Po zbudowaniu linii głównej i obsłudze rozdzielacza – rozdzielaczowy i łącznik pozostają na swoich pozycjach – rozdzielaczowy za rozdzielaczem, łącznik w pobliżu połączenia obu odcinków linii głównej. W przypadku odłączenia linii głównej od nasady tłocznej motopompy, ponowne podłączenie jej przez mechanika nie jest błędem.

§4.1.4.3

Budowa pierwszej linii gaśniczej.

Pierwszą linię gaśniczą buduje rota I w następujący sposób: przodownik roty zabiera z podestu prądownicę oraz odcinek węża W-52 i biegnie po dowolnej stronie linii głównej na wysokość rozwinięcia pierwszego odcinka linii gaśniczej. Następnie rozwija wąż w dowolny sposób w kierunku stanowiska gaśniczego. Błędem jest, gdy wąż tłoczny zostanie rozwinięty bez wyrzucenia lub po wypadnięciu (upuszczeniu) z ręki (”Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych”). Po rozwinięciu jeden koniec węża pozostawia na ziemi, a z drugim biegnie do przodu podłączając do niego prądownicę. Następnie przyjmuje postawę prądownika przed linią wyznaczającą stanowisko gaśnicze i wydaje przez podniesienie w górę prawej ręki i szybkie jej opuszczenie przed siebie do poziomu komendę ”Woda naprzód”. Wydanie komendy przed zajęciem stanowiska gaśniczego (w biegu) lub jej niewydanie oceniane jest jako błąd (”Niewłaściwe wydanie komendy podczas sprawiania linii gaśniczych”). Zadaniem przodownika roty I jest obrócenie lub złamanie tarczy prądem wody. Błędem jest udzielenie pomocy drugiej rocie (”Wzajemna pomoc rot przy wykonaniu zadania”). Prądownik podczas operowania prądem wody (od momentu pojawienia się wody na pyszczku prądownicy do zakończenia ćwiczenia) nie może przekroczyć linii stanowiska
gaśniczego. Za błąd uważa się sytuację, gdy jakakolwiek część ciała zawodnika czy sprzętu dotknie linii stanowisk prądowników lub toru poza tą linią (”Przekroczenie linii stanowisk prądowników”). Pomocnik roty z zabranym z podestu odcinkiem węża W-52 biegnie na wysokość rozdzielacza i z tego miejsca rozwija zwinięty wąż. Błędem jest, gdy wąż tłoczny zostanie rozwinięty bez wyrzucenia lub po wypadnięciu (upuszczeniu) z ręki (”Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych”). Łączy w dowolny sposób jeden koniec węża do lewej nasady wylotowej rozdzielacza, a z drugim biegnie do przodu rozwijając wąż na całą długość. Następnie łączy w dowolny sposób z odcinkiem węża rozwiniętym przez przodownika roty i zajmuje stanowisko za przodownikiem po dowolnej stronie węża. W momencie pojawienia się wody na pyszczku prądownicy pomocnik musi podtrzymywać linię gaśniczą w odległości do 3 kroków za przodownikiem. Błędem jest, gdy pomocnik roty nie podtrzymywał linii gaśniczej od momentu pojawienia się wody na pyszczku prądownicy do zakończenia zadania, obrócenia lub złamania tarczy (”Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych").

UWAGA: Rozdzielaczowy może rozpocząć nawadnianie linii gaśniczej przed wydaniem komendy przez przodownika, jednak komenda musi być wydana przed pojawieniem się wody na pyszczku prądownicy.

4.1.4.4

Budowa drugiej linii gaśniczej.

Rota II po zanurzeniu linii ssawnej w wodzie buduje drugą linię gaśniczą od prawej nasady wylotowej rozdzielacza, z dwóch odcinków węża W-52. Sposób rozwinięcia linii gaśniczej jest taki sam jak dla roty I. Czynności przodownika roty I wykonuje przodownik roty II i odpowiednio czynności pomocnika roty I – pomocnik roty II. Zadaniem przodownika roty II jest strącenie prądem wody pachołków z podstaw. Błędem jest udzielenie pomocy pierwszej rocie (”Wzajemna pomoc rot przy wykonaniu zadania”). Ocena wykonania i naliczenie błędów jest analogiczne jak dla roty I.

§4.1.5

Zadania zespołu sędziowskiego po zakończeniu ćwiczenia.

Po zakończeniu ćwiczenia kierownik zespołu sędziowskiego wraz z sędziami czasowymi, ustala uzyskany czas i przekazuje go przywołanemu dowódcy drużyny. Zespół sędziowski zbiera się, a poszczególni sędziowie omawiają dostrzeżone błędy, które kierownik zespołu nanosi na arkusz ocen. Następnie kierownik zespołu wraz z dowódcą drużyny udają się w rejon stanowiska wodnego. Sprawdzają zbudowaną linię ssawną. Komisja sędziowska może dokonać weryfikacji sprzętu. W przypadku niezgodności z regulaminem następuje dyskwalifikacja drużyny. Po dokonaniu oceny kierownik zespołu sędziowskiego podaje dowódcy osiągnięty wynik drużyny. Następnie zezwala na zwinięcie sprzętu. Do czasu wydania polecenia zwinięcia sprzętu zawodnicy pozostają na swoich miejscach.

§4.1.6

Ocena wykonania ćwiczenia bojowego.

Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych za czas wykonania konkurencji oraz punktów karnych. Czas wykonania mierzony jest od sygnału rozpoczynającego ćwiczenie do momentu wykonania zadań przewidzianych regulaminem. Osiągnięty czas przelicza się na punkty, przyjmując zasadę 1 s = 1 pkt (dziesiętne części sekundy odpowiadają dziesiętnym częściom punktu). Punkty karne przyznawane są za niezgodne z regulaminem wykonanie czynności przez poszczególnych zawodników. W przypadku gdy błąd zostanie usunięty przez zawodnika wyznaczonego do wykonania tej czynności, drużyna nie jest karana punktami karnymi. Punkty karne w ćwiczeniu bojowym:

 • Niewłaściwe wydanie rozkazu – 5 punktów karnych
  • niezrozumiały rozkaz dowódcy drużyny,
  • niekompletny rozkaz dowódcy drużyny (gdy zamienione zostały fragmenty rozkazu lub zostały pominięte).
 • Falstart (drugi) – 5 punktów karnych, następny falstart (trzeci) – dyskwalifikacja
 • Nieregulaminowe sprawianie węży ssawnych – 5 punktów karnych
  • łączenie bez kluczy,
  • niezałożenie kluczy na łączniki,
  • połączenie smoka ssawnego na jeden kieł,
  • nieudzielenie pomocy przodownikowi roty podczas łączenia linii ssawnej do motopompy,
  • zanurzenie linii ssawnej przez tylko jednego zawodnika roty.

Pozostałe błędy popełnione podczas budowy linii ssawnej (niezgodność wykonania z opisem w pkt. 4.1.4.1) traktowane są jako ”Niewłaściwa praca zawodników”.

UWAGA: Jeżeli popełnione błędy zostaną usunięte przez zawodników nie przewidzianych do wykonania tych czynności, naliczane są punkty karne. W przypadku popełnienia błędów powtarzających się jak np. łączenie łączników bez kluczy, nienakładanie klucza na łączniki ocenia się jako jeden błąd, liczony osobno za każdą parę łączników. Nie jest błędem, gdy podczas pracy motopompy wynurzy się smok ssawny z wody, a ponownego zanurzenia dokona mechanik.

 • Nieregulaminowe sprawianie węży tłocznych – 5 punktów karnych
  • rozwinięcie drugiego odcinka linii głównej przed postawieniem rozdzielacza na ziemi,
  • łączenie linii przed postawieniem rozdzielacza,
  • rozwinięcie węża bez wyrzucenia lub po wypadnięciu,
  • brak podtrzymania linii gaśniczej przez pomocnika,
  • rozwijanie każdego odcinka linii wężowej w niewłaściwym miejscu.

UWAGA: W przypadku wystąpienia kilku błędów jednocześnie punkty karne nalicza się tylko jeden raz za każdy odcinek węża. Nie jest błędem, gdy wąż tłoczny nie rozwinie się całkowicie.

 • Niewłaściwe wydanie komendy podczas sprawiania linii głównej i linii gaśniczych – 5 punktów karnych
  • niewydanie komendy w ściśle określonych miejscach,
  • przedwczesne wydanie komendy (przed połączeniem sprzętu).

UWAGA: Nie jest błędem jeśli rozdzielaczowy podniesie rękę do góry na znak, że zrozumiał komendę przodowników rot. Uwaga dotyczy także obsługującego motopompę.

 • Nieregulaminowe ustawienie rozdzielacza – 5 punktów karnych
 • Nieregulaminowe otwarcie zaworów rozdzielacza – 5 punktów karnych
  • niezamknięcie zaworu wylotowego Ø 75 po przejściu wody przez rozdzielacz do ukończenia ćwiczenia,

UWAGA: Nie jest błędem czasowe otwarcie zaworu wylotowego rozdzielacza.

 • Przekroczenie linii stanowisk prądowników – 5 punktów karnych (za każdego zawodnika)
 • Wzajemna pomoc rot przy wykonaniu zadania – 20 punktów karnych
 • Uruchomienie motopompy na podeście – 5 punktów karnych (od chwili ustawienia do startu)
 • Niewłaściwa praca zawodników (za każdy przypadek) – 5 punktów karnych
  • wykonanie czynności w sposób niezgodny z regulaminem (nie uwzględnia się błędów, za które regulamin przewiduje bezpośrednio punkty karne),
  • wykonanie czynności za drugiego zawodnika,
  • usunięcie błędu przez zawodnika nie przewidzianego do wykonania tej czynności.
 • Niezdyscyplinowanie i samowola zawodnika w każdym w momencie trwania zawodów – 20 punktówkarnych za każdy przypadek.
 • Niewykonanie zadania w czasie 3 minut – dyskwalifikacja

Zadanie nie jest wykonane gdy:

 • nie zostanie obrócona lub złamana tarcza,
 • nie zostaną zrzucone z podestów wszystkie pachołki.

§4.2

Sztafeta pożarnicza (grupa ”A” i ”C”)

§4.2.1

Sprzęt i urządzenia do sztafety pożarniczej.

§4.2.1.1

Sprzęt własny zespołu.

 1. prądownica (spełniająca rolę pałeczki sztafetowej), długość 25–30 cm – 1 szt.
 2. rozdzielacz – 2 szt.
 3. wąż tłoczny W-75 o długości 20 ± 0,5 m – 1 szt.
 4. wąż tłoczny W-52 o długości 20 m ± 0,5 m – 1 szt.

§4.2.1.2

Sprzęt organizatora.

 • płotek lekkoatletyczny o wysokości 76 cm,
 • rów – wyznaczony poprzecznymi liniami na torze biegu o szerokości 2 m,
 • tyczki – mocowane na trwałe z podstawą, 3 szt. o wysokości 1,7 m, podstawa tyczki o średnicy 30 cm,
 • równoważnia o długości 6 m, szerokości 20 cm i wysokości 60 cm,
 • ściana o wysokości 1,5 m i szerokości 1,5 m, wykonana z gładkich desek o grubości 4 cm, podtrzymywana bocznymi podporami.

§4.2.2

Tor do konkurencji.

Bieg przeprowadza się na torze o długości 350 m. Szerokość toru 1,5 ÷ 2 m. Tor podzielony jest na 7 odcinków po 50 m każdy (oznaczone liniami o szerokości 5 cm). 5 m przed i 5 m za liniami dzielącymi tor na 7 odcinków należy zaznaczyć prostopadłymi liniami, strefy zmian (wyjątkiem jest odcinek I – oznaczenie na 45 m i odcinek VII – oznaczenie na 305 m). Nie dopuszcza się ustawienia zawodnika przyjmującego pałeczkę sztafetową przed linią początkującą strefę zmian.

UWAGA: Mając na uwadze rywalizację między drużynami należy przygotować minimum 2 tory.

§4.2.2.1

I odcinek toru.

Rozpoczyna się od linii startu i kończy na 50 m toru. Na 25 m toru ustawiony jest rozdzielacz z nasadami wylotowymi w kierunku biegu. Pionowo, po lewej stronie rozdzielacza, na ziemi ustawiony jest odcinek węża W-75 całkowicie zwinięty w podwójny krąg z łącznikami skierowanymi w kierunku biegu, nie dotykającymi ziemi.

§4.2.2.2

II odcinek toru.

Rozpoczyna się na linii oznaczającej 50 m i kończy się na 100 m toru. Na 75 m ustawiony jest płotek lekkoatletyczny.

§4.2.2.3

III odcinek toru.

Rozpoczyna się na linii oznaczającej 100 m i kończy się na 150 m toru. Na 125 m wyznaczony jest początek rowu, którego koniec wyznaczony jest na 127 m.

§4.2.2.4

IV odcinek toru.

Rozpoczyna się na linii oznaczającej 150 m i kończy się na 200 m toru. Od 175 m ustawione są w rzędzie (w osi toru) 3 tyczki, oddalone od siebie co 1 m (175 m, 176 m, 177 m).

§4.2.2.5

V odcinek toru.

Rozpoczyna się na linii oznaczającej 200 m i kończy się na 250 m toru. Na 225 m znajduje się początek równoważni ustawionej w osi toru. Na wysokości początku i końca równoważni, na bieżni wyznaczone są linie prostopadłe do toru stanowiące linię początkową nabiegu i końcową zeskoku z równoważni. Zawodnik na piątym odcinku przebiega po równoważni, odbijając się przed linią nabiegową i zeskakując z niej poza linię końcową zeskoku z równoważni.

§4.2.2.6

VI odcinek toru.

Rozpoczyna się na linii oznaczającej 250 m i kończy się na 300 m toru. Na 275 m ustawiona jest drewniana ściana. W biegu sztafetowym dla kobiet w miejsce ściany ustawiony jest płotek lekkoatletyczny.

§4.2.2.7

VII odcinek toru. Rozpoczyna się na linii oznaczającej 300 m i kończy się na linii mety – 350 m toru. Na 335 m ustawiony jest rozdzielacz nasadami wylotowymi w kierunku mety. Przy nim analogicznie jak na odcinku pierwszym ustawiony jest pionowo odcinek węża W-52.

 

Tor do konkurencji sportowej

 

§4.2.3

Przebieg konkurencji.

Zawodnicy zajmują miejsca na torze biegu w następujący sposób: pierwszy zawodnik z prądownicą przed linią startu, drugi w strefie zmiany pierwszej (45–55 m), trzeci w strefie zmiany drugiej (95–105 m), czwarty w strefie zmiany trzeciej (145–155 m), piąty w strefie zmiany czwartej (195–205 m), szósty w strefie zmiany piątej (245–255 m), siódmy w strefie zmiany szóstej (295–305 m). Zawodników na poszczególne strefy zmian wyznacza dowódca. Pozycja startowa zawodników w strefach zmian jest dowolna. Falstart powoduje zatrzymanie biegu i powtórzenie startu. Po sygnale rozpoczynającym konkurencję, zawodnik pierwszej zmiany dobiega do ustawionego na torze węża W-75, chwyta jeden z łączników z zadaniem połączenia go z nasadą wlotową rozdzielacza. Następnie dobiega do strefy zmian i w tej strefie przekazuje prądownicę (pałeczkę sztafetową) następnemu zawodnikowi. Prądownica musi być przekazana z ręki do ręki – nie wolno jej rzucać. Po przyjęciu prądownicy zawodnik na drugim odcinku przeskakuje nad płotkiem lekkoatletycznym. Następnie przekazuje (w strefie zmian) prądownicę kolejnemu zawodnikowi. Zadaniem zawodnika na trzecim odcinku toru jest przeskoczenie wyznaczonego ”rowu”, nie dotykając linii wyznaczających tę przeszkodę i strefy pomiędzy tymi liniami. Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Na czwartym odcinku zawodnik pokonuje slalomem ustawione w rzędzie tyczki. Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Zawodnik na piątym odcinku przebiega po równoważni, zeskakując z niej poza linię końcową zeskoku z równoważni. Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Zadaniem zawodnika na szóstym odcinku toru jest pokonanie ściany (ponad jej górną krawędzią) bez korzystania z podpór bocznych (zadaniem zawodniczki w biegu sztafetowym kobiet jest przeskoczenie nad płotkiem lekkoatletycznym). Po wykonaniu zadania przekazuje w strefie zmian prądownicę następnemu zawodnikowi. Zawodnik ostatniego, siódmego odcinka po dobiegnięciu do ustawionego węża W-52 i rozdzielacza, łączy ze sobą w dowolnej kolejności rozdzielacz z wężem a wąż z prądownicą i dobiega do mety (łączenie węża z prądownicą w biegu nie jest błędem).
W momencie przekraczania linii mety prądownica musi być połączona z wężem a przekraczający linię mety zawodnik nie może zasłaniać sędziemu miejsca połączenia (błędem jest trzymanie za łączniki).

UWAGA: Zawodnika przyjmującego prądownicę nie wolno popychać ani też biec za nim („Niewłaściwe przekazanie prądownicy”). Po przekazaniu prądownicy następnemu zawodnikowi, zawodnik przekazujący może wybiec poza strefę zmian i tor, lecz nie może to utrudniać wykonania zadania innej drużynie / zawodnikowi.

§4.2.4

Ocena wykonania sztafety pożarniczej.

Na wynik drużyny składa się suma punktów uzyskanych za czas wykonania konkurencji oraz punktów karnych. Czas wykonania mierzony jest od sygnału rozpoczynającego bieg do momentu przekroczenia przez ostatniego zawodnika linii mety. Osiągnięty czas przelicza się na punkty, przyjmując zasadę 1 s = 1 pkt. (dziesiętne części sekundy odpowiadają dziesiętnym częściom punktu). Punkty karne przyznawane są za niezgodne z regulaminem wykonanie czynności przez poszczególnych zawodników. Gdy zawodnik popełni błąd, lecz powtórnie pokonana przeszkodę prawidłowo drużyna nie jest karana punktami karnymi. Punkty karne w sztafecie pożarniczej:

 • Przekroczenie strefy zmian lub linii toru (za każdy przypadek) – 5 punktów karnych. Błędem jest wyjście choćby jedną nogą poza linię toru lub strefy zmian.
 • Niepodłączenie linii wężowej W-75 do rozdzielacza – 10 punktów karnych
 • Falstart (drugi) – 5 punktów karnych, następny falstart(trzeci) – dyskwalifikacja
 • Przewrócenie płotka – 3 punkty karne
 • Wpadnięcie do rowu – 3 punkty karne

Punkty karne przyznawane są w sytuacji, w której zawodnik dotknie stopą linii wyznaczającej przeszkodę lub strefy pomiędzy tymi liniami.

 • Przewrócenie tyczki – za każdą tyczkę – 3 punkty karne
 • Naskok lub zeskok na linie oznaczające początek i koniec równoważni oraz spadnięcie z równoważni– 5 punktów karnych
 • Wykorzystanie podpór przy pokonywaniu ściany lub przerzucenie przez nią prądownicy – 3 punkty karne
 • Niepodłączenie łącznika węża W-52 do rozdzielacza – 10 punktów karnych
 • Przekroczenie linii mety z niepodłączoną prądownicą lub zasłanianie połączenia – 10 punktów karnych
 • Ominięcie przeszkody (za każdy przypadek) – 10 punktów karnych
 • Niezdyscyplinowanie, samowola zawodnika – 20 punktów karnych (za każdy przypadek)
 • Nieukończenie konkurencji w czasie 3 minut – dyskwalifikacja
 • Utrudnienie wykonania zadania zawodnikowi na innym torze – 10 punktów karnych (za każdy przypadek)

UWAGA: Ocena utrudnienia należy wyłącznie do sędziego.

 

 

Na podstawie:

"Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" OSP 1/2011 - ZOSPRP, Warszawa, 10 luty 2011r.

{kunena_discuss:0}