Komisja sędziowska

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share


KOMISJA SĘDZIOWSKA

 

§8

KOMISJA SĘDZIOWSKA

§8.1

Komisja sędziowska – postanowienia ogólne.

 • Sędziów zawodów powołuje się z grona członków kolegiów sędziów, stosownie do szczebla zawodów. Kierownikiem zespołu sędziowskiego oceniającym i nadzorującym całość zawodów jest sędzia główny zawodów,
 • Komisja sędziowska wspólnie z komendantem zawodów zobowiązana jest zapewnić jednakowe warunki startu wszystkim uczestnikom zawodów,
 • Sędzia główny zawodów oraz kierownicy konkurencji przed zawodami odbywają spotkanie z organizatorem i komendantem zawodów. Celem spotkania jest omówienie i ustalenie przebiegu zawodów, przygotowanie placu ćwiczeń, losowanie torów i numerów startowych,
 • Komisja sędziowska występuje w umundurowaniu służbowym ze stosownymi identyfikatorami,
 • Liczba sędziów zależna jest od liczby startujących jednocześnie drużyn,
 • Sędziowie kontrolujący prawidłowość wykonania zadań wyposażeni są w chorągiewki: białą i kolorowe odpowiadające kolorom torów (biała – oznacza prawidłowo wykonane zadanie, kolorowa – błąd w wykonaniu zadania),
 • W przypadku, gdy sędzia komisji będzie miał oceniać drużynę z OSP, której jest członkiem, powinien zgłosić ten fakt przewodniczącemu komisji, który podejmie decyzje o ewentualnym wyłączeniu go z oceny własnego zespołu.

§8.2

Skład komisji sędziowskiej:

 • sędzia główny zawodów – przewodniczący komisji sędziowskiej,
 • kierownik sekretariatu,
 • kierownik zespołu sędziowskiego – kierownik toru,
 • sędzia startowy,
 • sędziowie mierzący czas,
 • sędziowie kontrolujący prawidłowość wykonania zadań.

§8.3

Zadania członków komisji sędziowskiej.

§8.3.1

Sędzia główny – przewodniczący komisji sędziowskiej:

 • ocenia i sprawuje nadzór nad całością zawodów,
 • ogłasza oficjalne wyniki zawodów sportowo-pożarniczych,
 • podejmuje decyzję o ewentualnym dopuszczeniu drużyny do ponownego startu,
 • rozpatruje odwołania od decyzji komisji sędziowskiej i wydaje ostateczne orzeczenia,
 • podejmuje decyzję o wykluczeniu zawodnika lub zawodników z drużyny z jednoczesnym usunięciem z placu ćwiczeń,
 • podejmuje decyzję o wykluczeniu członka komisji sędziowskiej,
 • przekazuje wszystkim uczestniczącym w zawodach drużynom komunikat sędziego głównego przed
 • ogłoszeniem oficjalnych wyników.

§8.3.2

Kierownik sekretariatu – odpowiedzialny za prace sekretariatu i właściwe dokumentowanie zawodów:

 • przygotowuje dokumentację zawodów sportowo-pożarniczych,
 • przyjmuje protesty i odwołania oraz przekazuje je sędziemu głównemu,
 • przed oficjalnym otwarciem zawodów zbiera i sprawdza imienne wykazy drużyn.

§8.3.3

Zadania sędziów – konkurencja ćwiczenie bojowe.

§8.3.3.1

Kierownik toru – sprawuje nadzór nad przebiegiem konkurencji i pracą członków swego zespołu:

 • przydziela funkcje członkom swojej komisji,
 • bierze udział w pracach komisji weryfikacyjnej obiektu, sprzętu i urządzeń,
 • przyjmuje raport o gotowości drużyny do startu i wydaje polecenia sędziemu startowemu,
 • dokonuje pomiaru czasu wykonania zadania i ustala ostateczny czas z sędziami mierzącymi czas,
 • ocenia budowę linii ssawnej,
 • po zakończeniu ćwiczenia określa z zespołem sędziowskim wynik drużyny oraz nanosi ocenę na przygotowany arkusz drużyny,
 • informuje dowódcę o wyniku drużyny (czasie ćwiczenia, popełnionych błędach),
 • wydaje polecenie zwinięcia sprzętu i opuszczenia placu ćwiczeń,
 • podejmuje decyzję o wykluczeniu zespołu, którego zawodnik spowodował trzeci falstart i przekazuje ją sędziemu głównemu i startowemu.

§8.3.3.2

Sędzia startowy:

 • zwraca uwagę, czy motopompa po ustawieniu na podeście nie była uruchamiana,
 • sygnalizuje falstart zespołu – po trzecim falstarcie wnioskuje kierownikowi konkurencji wykluczenie zespołu z ćwiczeń,
 • kontroluje prawidłowość zajętych przez zawodników miejsc startowych,
 • daje sygnał drużynom do startu.

UWAGA: Sędzia startowy podlega kierownikowi komisji oceniającej ćwiczenie na pierwszym torze startowym.

§8.3.3.3

Sędziowie kontrolujący prawidłowość wykonania zadań.

§8.3.3.3.1

Sędzia nr 1 – ustawienie w rejonie sprawiania I linii gaśniczej:

 • dokonuje pomiaru czasu wykonania ćwiczenia,
 • kontroluje zgodność sprawiania I linii gaśniczej z regulaminem:
  • regulaminowe rozwinięcie i łączenie węży,
  • prawidłowe podłączenie prądownicy, zajęcie stanowiska gaśniczego i wydanie prawidłowej komendy przez przodownika roty.
 • ocenia końcową fazę pracy pomocnika przodownika roty I (jego ustawienie, podtrzymywanie linii gaśniczej),
 • sygnalizuje przekroczenie linii prądowników w momencie wykonywania zadania.

§8.3.3.3.2

Sędzia nr 2 – ustawienie w rejonie sprawiania II linii gaśniczej:

 • dokonuje pomiaru czasu wykonania ćwiczenia,
 • kontroluje zgodność sprawiania linii gaśniczej II z regulaminem:
  • regulaminowe rozwinięcie i łączenie węży,
  • prawidłowe podłączenie prądownicy, zajęcie stanowiska gaśniczego i wydanie prawidłowej komendy przez przodownika roty.
 • ocenia końcową fazę pracy pomocnika przodownika roty II (jego ustawienie, podtrzymywanie linii gaśniczej),
 • sygnalizuje przekroczenie linii prądowników w momencie wykonywania zadania.

§8.3.3.3.3

Sędzia nr 3 – ustawienie w rejonie motopompy (obserwacja budowy linii ssawnej, pracy mechanika):

 • pilnuje aby sprzęt na podeście był prawidłowo ułożony, a woda w zbiorniku na bieżąco uzupełniana,
 • przyjmuje rozkaz dowódcy drużyny,
 • sygnalizuje gotowość drużyny do startu kierownikowi toru i sędziemu startowemu,
 • ocenia sposób łączenia węży ssawnych ze smokiem, ze sobą i motopompą,
 • ocenia sposób operowania kluczami,
 • ocenia sposób podnoszenia linii ssawnej i zanurzanie jej w zbiorniku,
 • kontroluje pracę mechanika do zakończenia konkurencji.

§8.3.3.3.4

Sędzia nr 4 – ustawienie w rejonie rozdzielacza:

 • kontroluje budowę linii głównej od motopompy do rozdzielacza,
 • kontroluje pracę rozdzielaczowego (ustawienie rozdzielacza, otwarcie i zamknięcie zaworów rozdzielacza).

§8.3.4

Zadania sędziów – sztafeta pożarnicza.

8.3.4.1

Kierownik toru – sprawuje nadzór nad przebiegiem konkurencji i pracą członków swego zespołu:

 • przydziela funkcje członkom swojej komisji,
 • bierze udział w pracach komisji weryfikującej obiekt, sprzęt i urządzenia,
 • sprawdza gotowość zawodników na poszczególnych odcinkach biegu (sędziowie oceniający podnoszą białą chorągiewkę),
 • wydaje polecenia sędziemu startowemu,
 • po zakończeniu ćwiczenia określa z zespołem sędziowskim wynik drużyny oraz nanosi ocenę na przygotowany arkusz drużyny,
 • dokonuje pomiaru czasu wykonania biegu przez jedną ze sztafet (w przypadku pomiaru ręcznego),
 • podejmuje decyzję o wykluczeniu zespołu, którego zawodnik spowodował trzeci falstart i przekazuje ją sędziemu głównemu i startowemu,
 • nanosi na arkusz oceny drużyny godzinę zakończenia ćwiczenia.

§8.3.4.2

Sędzia startowy:

 • kontroluje prawidłowość zajętych przez zawodników miejsc startowych,
 • sygnalizuje falstart zespołu – po trzecim falstarcie wnioskuje kierownikowi konkurencji wykluczenie zespołu z ćwiczeń.

§8.3.4.3

Sędziowie kontrolujący prawidłowość wykonania zadań.

§8.3.4.3.1

Sędzia nr 1 – I odcinek biegu:

 • kontroluje prawidłowość ułożenia sprzętu na I odcinku,
 • ocenia wykonanie zadania na I odcinku włącznie ze strefą zmian.

§8.3.4.3.2

Sędzia nr 2 – II odcinek biegu:

 • ocenia wykonanie zadania na II odcinku włącznie ze strefą zmian.

§8.3.4.3.3

Sędzia nr 3 – III odcinek biegu:

 • ocenia wykonanie zadania na III odcinku włącznie ze strefą zmian.

§8.3.4.3.4

Sędzia nr 4 – IV odcinek biegu:

 • ocenia wykonanie zadania na IV odcinku włącznie ze strefą zmian.

§8.3.4.3.5

Sędzia nr 5 – V odcinek biegu:

 • ocenia wykonanie zadania na V odcinku włącznie ze strefą zmian.

§8.3.4.3.6

Sędzia nr 6 – VI odcinek biegu:

 • ocenia wykonanie zadania na VI odcinku włącznie ze strefą zmian.

§8.3.4.3.7

Sędzia nr 7 – VII odcinek biegu:

 • kontroluje prawidłowość ułożenia sprzętu na VII odcinku,
 • mierzy czas trwania ćwiczenia,
 • ocenia wykonanie zadania na VII odcinku.

UWAGA: Liczbę sędziów nr 7 ustala się w liczbie minimum 2 mierzących czas na swoim torze.

 

 

Na podstawie:

"Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych" OSP 1/2011 - ZOSPRP, Warszawa, 10 luty 2011r.

{kunena_discuss:0}