Statut OSP Zbory

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share

 

Załącznik do uchwały nr 1/2007

walnego zebrania członków

OSP w Zborach

z dnia 14 kwietnia 2007 r.

 

 

 

STATUT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

w Zborach

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Zborach – zwana dalej OSP – jest stowarzyszeniem w rozumieniu prawa polskiego i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

2. Organem nadzorującym OSP jest Starosta Kłobucki.

 

§ 2

Siedzibą OSP jest miejscowość Zbory.

 

 

§ 3

Terenem działania OSP jest miejscowość Zbory oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

 

 

§ 4

OSP posiada osobowość prawną.

 

 

§ 5

OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

§ 6

OSP może posiadać sztandar oraz używa pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak, flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 

 

§ 7

 1. Działalność OSP opiera się na pracy jej członków.
 2. Do prowadzenia spraw organizacyjno – administracyjnych, prawnych lub finansowo – księgowych OSP może zatrudniać pracowników, jak również zlecać ich prowadzenie osobom niebędącym członkami OSP.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§ 8

Celem OSP jest:

1/ prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami oraz innymi organizacjami pozarządowymi,

2/ uczestniczenie w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w związku z pożarami, zagrożeniami ekologicznymi szkodzącymi środowisku naturalnemu oraz innymi klęskami lub zdarzeniami,

3/ podejmowanie działalności informującej ludność o istniejących zagrożeniach pożarowych lub ekologicznych oraz sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami,

4/ rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej,

5/ uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych lub przedstawicielskich,

6/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 

§ 9

Cele wymienione w § 8 OSP realizuje poprzez:

1/ organizowanie zespołów kontrolujących stan ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej lub w ramach pomocy wzajemnej,

2/ organizowanie pododdziałów pożarniczych rekrutujących się z członków OSP,

3/ przedstawianie organom władz samorządowych lub administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,

4/ prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP oraz współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizacji szkolenia funkcyjnych OSP,

5/ organizowanie młodzieżowych oraz kobiecych drużyn pożarniczych,

6/ organizowanie zespołów świetlicowych, sekcji sportowych oraz innych form pracy społeczno - wychowawczej lub kulturalno – oświatowej,

7/ organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,

8/ prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

Rozdział III

Członkowie OSP, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

1. Członkami OSP mogą być z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 pełnoletnie osoby fizyczne, które

posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostały pozbawione praw

publicznych.

2. Członkami OSP mogą być również małoletni, przy czym:

1/ małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych,

2/ małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia według zasad określonych w § 14 ust. 1 statutu, bez prawa do udziału na walnych zebraniach członków oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.

3. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenia.

 

§ 11

 1. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
 2. W przypadku małoletnich kandydatów na członków deklaracja, o której mowa w ustępie poprzedzającym powinna być dodatkowo podpisana przez przedstawicieli ustawowych.

 

§ 12

W skład OSP wchodzą:

1/ członkowie czynni,

2/ członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych,

3/ członkowie wspierający,

4/ członkowie honorowi.

 

§ 13

1. Członkiem czynnym może być osoba, która:

1/ aktywnie uczestniczy w pracach i zadaniach OSP,

2/ przestrzega postanowień niniejszego statutu,

3/ opłaca składkę członkowską,

4/ złożyła przyrzeczenie.

2. Członkowie OSP składają przyrzeczenie następującej treści:

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbającym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia lub mienia ludzkiego”.

 

§ 14

 1. Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę rodziców lub innych prawnych opiekunów oraz złożyła przyrzeczenie.
 2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku od 16 – 18 lat mogą być wybierani do władz OSP z uwzględnieniem postanowień § 10 ust. 2 pkt 1.
 3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być tworzone w szkołach, placówkach wychowawczych lub mieć charakter środowiskowy.
 4. Zasady organizacji młodzieżowych drużyn pożarniczych określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 15

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo lub w inny sposób działalność OSP.

 

§ 16

1. Członek wspierający będący osobą fizyczną ma prawo:

1/ uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,

2/ korzystać z urządzeń i sprzętu stanowiącego mienie OSP.

2. Przepis ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do członków wspierających będących osobami prawnymi, z tym że prawa wymienione w punkcie 1 tego ustępu mogą być wykonywane przez wyznaczonego przedstawiciela takiej osoby.

 

§ 17

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 

§ 18

Z zastrzeżeniem § 10 ust. 2 członkowie czynni i honorowi mają prawo:

1/ wybierać i być wybierani do władz OSP,

2/ uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

3/ wysuwać postulaty i wnioski pod adresem władz OSP,

4/ korzystać z urządzeń i sprzętu stanowiącego mienie OSP,

5/ nosić mundur i odznaki strażackie.

 

§ 19

Do obowiązków członka czynnego należy:

1/ aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

2/ przestrzegać postanowień niniejszego statutu, regulaminów i uchwał OSP lub organów Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej,

3/ podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniach fachowych i sprawnościowych,

4/ dbać o mienie OSP,

5/ regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 20

Zarząd OSP – spośród członków czynnych – tworzy jednostkę operacyjno – techniczną.

 

§ 21

Członkostwo w OSP ustaje na skutek:

1/ dobrowolnego wystąpienia z OSP,

2/ wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu albo z powodu zaniedbywania obowiązków członka OSP lub niewykonywania uchwał władz OSP,

3/ skreślenia spowodowanego nieusprawiedliwionym zaleganiem z opłacaniem składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,

4/ śmierci członka,

5/ likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym,

6/ likwidacji OSP.

 

§ 22

 1. Wykluczenie członka następuje na podstawie uchwały zarządu OSP.
 2. Od uchwały o wykluczeniu członka przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od daty powiadomienia o wykluczeniu .
 3. Do czasu rozpatrzenia odwołania, członek, którego dotyczy uchwała o wykluczeniu nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych odpowiednio w §§ 18 i 19.

 

 

§ 23

Osoba wykluczona lub skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić niezwłocznie powierzone je przedmioty oraz umundurowanie będące na stanie OSP.

 

 

Rozdział IV

Władze OSP

 

§ 24

Władzami OSP są:

1/ walne zebranie,

2/ zarząd,

3/ komisja rewizyjna.

 

Oddział 1

Walne zebranie

 

§ 25

 1. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP.
 2. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne zebranie wybiera spośród członków OSP od 5-7 członków zarządu powierzając im funkcje określone w § 38, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny ochotniczych straży pożarnych.
 4. W składzie zarządu oraz komisji rewizyjnej większość członków muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd w terminie 3 miesięcy zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

 

 

§ 26

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1/ podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania OSP,

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej z działalności tych organów,

3/ uchwalanie rocznego planu działalności oraz budżetu OSP,

4/ ustalanie wysokości składki członkowskiej,

5/ udzielanie absolutorium zarządowi na wniosek komisji rewizyjnej,

6/ rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

7/ podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,

8/ podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia lub zbycia nieruchomości albo ich obciążenia, jak również nabycia lub zbycia innych środków trwałych w rozumieniu odrębnych przepisów,

9/ podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów lub darowizn,

10/ wybieranie i delegowanie członka lub członków reprezentujących OSP w władzach Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 27

Przebieg walnego zebrania, w tym treść podjętych na nim uchwał podlega wpisaniu do księgi protokołów.

 

§ 28

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

 

§ 29

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków OSP o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 30

Nadzwyczajne walne zebranie zarząd zwołuje:

1/ z własnej inicjatywy,

2/ na żądanie komisji rewizyjnej,

3/ na żądanie co najmniej ½ członków OSP,

4/ na żądanie władz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 31

Nadzwyczajne walne zebranie zarząd obowiązany jest zwołać w terminie 21 dni od daty podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

 

§ 32

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej ½ ogólnej liczby członków czynnych.

 

§ 33

 1. Uchwały walnego zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem § 34.
 2. W razie równej liczby głosów, rozstrzygające znaczenie ma głos przewodniczącego zebrania.
 3. Uchwały walnego zebrania podpisuje jego przewodniczący.

 

§ 34

Uchwały w sprawach nabycia lub zbycia nieruchomości albo zmiany statutu lub rozwiązania OSP wymagają dla swej ważności 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby czynnych członków OSP.

 

 

§ 35

W razie, gdy walne zebranie nie może się odbyć w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, walne zebranie według tego samego porządku obrad zostanie przeprowadzone w tym samym dniu, 15 minut później. Walne zebranie przeprowadzane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków OSP z wyjątkiem uchwał, o których mowa w § 34.

 

§ 36

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu tajnym.

 

Oddział 2

Zarząd

 

§ 37

Do zadań zarządu należy:

1/ reprezentowanie interesów OSP,

2/ wykonywanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

3/ zwoływanie walnego zebrania,

4/ niezwłoczne zawiadamianie sądu rejestrowego oraz organu nadzorującego o zmianie statutu, jak również o zmianie innych danych podlegających ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Sądowym,

5/ udzielanie niezbędnych wyjaśnień oraz udostępnianie w lokalu OSP na żądanie organu nadzorującego dokumentów związanych z działalnością OSP,

6/ opracowywanie projektów rocznego planu działalności oraz budżetu OSP oraz składanie walnemu zebraniu sprawozdań z ich wykonania,

7/ zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,

8/ przyjmowanie, wykluczanie lub skreślanie z listy członków OSP,

9/ przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie do właściwych organów lub innych podmiotów z wnioskami o przyznanie odznaczeń lub odznak,

10/ organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych oraz zespołów kulturalno – oświatowych lub sportowych,

11/ dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

12/ rozstrzyganie sporów między członkami wynikających z ich przynależności do OSP,

13/ wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień niniejszego statutu a nienależących do kompetencji walnego zebrania.

 

§ 38

 1. Zarząd liczy od 5 do 7 osób.
 2. W skład Zarządu wchodzą:

1/ prezes OSP,

2/ naczelnik straży ( wiceprezes),

3) wiceprezes,

4/ sekretarz,

5/ skarbnik,

6/ dwóch do czterech członków.

3. Funkcje w zarządzie powierzane są w drodze głosowania na walnym zebraniu.

4. Walne zebranie może powierzyć członkowi zarządu funkcje gospodarza lub

kronikarza.

5. Naczelnik straży sprawuje jednocześnie funkcję wiceprezesa OSP.

 

§ 39

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

 

§ 40

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia zarządu zwołuje prezes.
 3. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej.

§ 41

 1. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zarządu.
 2. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego zarządu.

 

§ 42

Umowy, pełnomocnictwa oraz dokumenty finansowe podpisuje w imieniu OSP prezes – jednoosobowo lub wiceprezes łącznie ze skarbnikiem.

 

§ 43

 1. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno – techniczną jednoosobowo w formie rozkazów lub poleceń.
 2. Do naczelnika straży należy:

1/ wnioskowanie do zarządu OSP w sprawie wyznaczenia członków OSP do wykonania zadań operacyjno – technicznych,

2/ organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,

3/ czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej wśród członków OSP,

4/ kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

5/ kierowanie OSP w czasie akcji ratowniczo – gaśniczych,

6/ dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji oraz konserwacji,

7/ opracowywanie opinii i wniosków w sprawach stanu ochrony przeciwpożarowej miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.

 

§ 44

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:

1/ pochwałę ustną,

2/ pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

3/ wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4/ wystąpienie do właściwych organów lub innych podmiotów z wnioskiem o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

§ 45

Za niewłaściwe wykonanie zadań operacyjno – technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1/ upomnienie ustne,

2/ nagana w rozkazie naczelnika straży,

3/ wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

Oddział 3

Komisja rewizyjna

 

§ 46

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP.
 2. Do zadań komisji rewizyjnej należy:

1/ przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz terminowości opłacania składek członkowskich,

2/ składanie na walnym zebraniu rocznego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,

3/ przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,

4/ wnioskowanie o udzielenie absolutorium zarządowi.

 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów a do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

 

 

§ 47

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

 

§ 48

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

 

Rozdział V

Majątek i fundusze OSP

§ 49

Majątek i fundusze OSP tworzy się z:

1/ składek członkowskich,

2/ dotacji, darowizn, spadków lub zapisów,

3/ wpływów z imprez,

4/ ofiarności publicznej.

 

 

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie OSP

 

 

§ 50

 1. Do zmian statutu lub rozwiązania OSP wyłącznie właściwe jest walne zebranie.
 2. Uchwały w sprawach, o których mowa w ustępie poprzedzającym podejmowane są zgodnie z § 34 niniejszego statutu.
 3. Wniosek o zmianę statutu lub rozwiązanie OSP może składać zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej połowy członków związku.

 

 

§ 51

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.

 

 

§ 52

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisję likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania skład komisji likwidacyjnej ustala organ nadzorujący OSP.

 

§ 53

Pozostały po rozwiązaniu majątek OSP, przechodzi na Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem iż sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe stanowiące mienie gminy przechodzą do dyspozycji gminy.

 

{kunena_discuss:0}