Zasady nadawania odznaczeń

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share

 

ZASADY NADAWANIA ODZNACZEŃ, ODZNAK I WYRÓŻNIEŃ

 

§9

Odznaczenia, odznaki i wyróżnienia nadawane są przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP oraz prezydia zarządów oddziałów Związku, zgodnie z kompetencjami określonymi w regulaminie.

§10

Właściwe prezydia zarządów oddziałów ZOSP RP podejmują uchwały w sprawach nadawania oraz opiniowania wniosków o nadanie odznaczeń, odznak i wyróżnień.

§11

Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:

 1. ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP,
 2. MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA,
 3. MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”,
 4. WYRÓŻNIENIA

z własnej inicjatywy, na wniosek OSP lub prezydium zarządu oddziału ZOSP RP, pozytywnie zaopiniowany przez prezydia zarządów oddziałów ZOSP RP wyższego stopnia.

§12

ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RP i MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:

 1. ochotniczym strażom pożarnym i członkom OSP,
 2. oddziałom i działaczom Związku,
 3. strażakom i pracownikom cywilnym PSP,
 4. osobom, instytucjom i organizacjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
 5. cudzoziemcom, w tym przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
 6. pracownikom Związku OSP RP.

§13

MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA” Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:

 1. ochotniczym strażom pożarnym,
 2. oddziałom Związku OSP RP,
 3. strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
 4. osobom, instytucjom i organizacjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
 5. cudzoziemcom, a w tym przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
 6. pracownikom Biura Zarządu Głównego Związku OSP RP.

§14

Wyróżnienia Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP nadaje:

 1. ochotniczym strażom pożarnym,
 2. działaczom władz Związku,
 3. działaczom oddziałów wojewódzkich Związku OSP RP,
 4. strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
 5. osobom, instytucjom i organizacjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek w realizacji celów statutowych,
 6. cudzoziemcom, a w tym przedstawicielom współpracujących ze Związkiem zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
 7. pracownikom Związku OSP RP.

§15

Prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje:

 1. MEDAL „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA”,
 2. WYRÓŻNIENIA.

z własnej inicjatywy, na wniosek OSP lub prezydium zarządu oddziału ZOSP RP, pozytywnie zaopiniowany przez prezydia zarządów oddziałów ZOSP RP wyższego stopnia.

§16

Odznaczenia i wyróżnienia wskazane w pkt. 15 prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu województwa, w tym:

 1. członkom ochotniczych straży pożarnych,
 2. działaczom Związku OSP RP,
 3. strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
 4. osobom, instytucjom i organizacjom wspomagającym ochotnicze straż
 5. pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji
 6. celów Związku,
 7. pracownikom Związku OSP RP.

§17

Prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP nadaje:

 1. ODZNAKĘ „STRAŻAK WZOROWY”,
 2. WYRÓŻNIENIA

z własnej inicjatywy, na wniosek prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku, lub na wniosek OSP pozytywnie zaopiniowany przez prezydium oddziału gminnego (równorzêdnego) ZOSP RP.

§18

Odznakę „STRAŻAK WZOROWY” prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP nadaje członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu.

§19

Wyróżnienia prezydium zarządu oddziału powiatowego Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu powiatu, w tym:

 1. działaczom oddziałów gminnych Związku,
 2. strażakom i pracownikom cywilnym komendy powiatowej (miejskiej) PSP,
 3. osobom, instytucjom i organizacjom współpracującym i wspomagającym oddział powiatowy Związku w realizacji celów Związku,
 4. pracowników Związku OSP RP.

§20

Prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP nadaje:

 1. ODZNAKĘ „ZA WYSŁUGĘ LAT”,
 2. ODZNAKĘ „MŁODZIEŻOWA DRUŻYNA POŻARNICZA”,
 3. WYRÓŻNIENIA
 4. własnej inicjatywy, na wniosek zarządu OSP albo rady Harcerskiej Drużyny Pożarniczej (HDP).

§21

Odznaki wymienione w pkt. 20 ppkt 1 i 2 prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP nadaje odpowiednio:

 1. członkom ochotniczych straży pożarnych,
 2. członkom młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych z terenu gminy.

§22

Wyróżnienia, prezydium zarządu oddziału gminnego Związku OSP RP nadaje osobom, instytucjom i organizacjom z terenu gminy, w tym:

 1. ochotniczym strażom pożarnym,
 2. członkom ochotniczych straży pożarnych,
 3. strażakom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
 4. osobom, instytucjom i organizacjom współpracującym i wspomagającym oddział gminny w realizacji celów Związku.
 5. pracownikom Związku OSP RP.

§23

Prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP lub zarząd OSP wnioskując o nadanie odznaczenia lub odznaki „STRAŻAK WZOROWY” podejmują stosowną uchwałę ze wskazaniem komu i jakie odznaczenie lub odznakę proponują nadać oraz wystawiają imienny wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do regulaminu (format A-5).

 1. Wniosek o nadanie odznaczenia dla zbiorowości prezydia wystawiają według wzoru określonego w załączniku nr 2 do regulaminu (format A-5).

§24

W sprawach o nadanie odznak ”Za Wysługę Lat” i „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” stosuje się wnioski, których wzór określa załącznik nr 3 do regulaminu.

§25

Wnioski o nadanie odznaczenia, odznaki lub wyróżnienia w uzasadnieniu powinny zawierać informacje o numerze i dacie podjęcia uchwały dotyczącej tego wniosku. Wnioski wraz z uchwałą o nadanie odznaczenia, odznaki lub wyróżnienia składa się do uprawnionego do jej nadania prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia.

§26

Wnioski w sprawach odznaczeń, odznak i wyróżnień nadawanych przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP składają prezydia zarządów oddziałów wojewódzkich Związku lub za ich pośrednictwem:

 1. zarządy ochotniczych straży pożarnych (dla osób, instytucji lub organizacji),
 2. prezydia zarządów oddziałów gminnych (równorzędnych) Związku (dla osób, instytucji i OSP),
 3. prezydia zarządów oddziałów powiatowych Związku (dla osób,instytucji, oddziałów gminnych i OSP).

§27

Wnioski, o których mowa w pkt. 26 (np. wniosek OSP o nadanie Złotego Znaku Związku OSP RP jej członkowi), powinny być skierowane do Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP za pośrednictwem prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego Związku po zaopiniowaniu przez prezydia zarządów oddziałów Związku: gminnego (równorzędnego), powiatowego i wojewódzkiego.

§28

W sprawach wniosków na odznaczenia, odznaki i wyróżnienia przyznawane przez prezydia: zarządu oddziału wojewódzkiego i powiatowego Związku OSP RP postanowienia pkt. 26 i 27 stosuje się odpowiednio.

§29

Wnioski o nadanie odznaczeń, odznak i wyróżnień dla strażaków i pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych PSP, kierownicy tych jednostek składają do właściwych terytorialnie zarządów oddziałów Związku OSP RP.

§30

Prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP uprawnione do nadawania odznaczenia, odznaki lub wyróżnienia może odstąpić od ich nadania (rozpatrzyć wniosek negatywnie) w przypadku:

 1. braku wymaganych opinii,
 2. braku spełnienia przez kandydata warunków określonych w regulaminie,
 3. ujawnionego sprzeniewierzenia się celom Związku lub godności członka OSP przez kandydata do odznaczenia (wyróżnienia),
 4. wyczerpania na dany okres czasu limitu odznaczeń i odznak.

 

Na podstawie:

"Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień" - ZOSPRP, Warszawa, marzec 2009r.

 

Obowiązuje na podstawie uchwały nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 12 marca 2009 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.