Warunki nadawania odznaczeń

Ocena użytkowników: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

 

WARUNKI NADAWANIA ODZNACZEŃ, ODZNAK I WYRÓŻNIEŃ

 

§31

Złoty Znak Związku OSP RP nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w ochotniczej straży pożarnej lub w Związku OSP RP. Odznaczeniem tym mogą być uhonorowani: działacze Związku OSP RP, członkowie OSP, osoby, instytucje, organizacje i oddziały Związku OSP RP, które w sposób znaczący zasłużyły się dla działalności Związku, jak również ochotnicze straże pożarne o co najmniej 100-letniej działalności.

§32

Działacze Związku OSP RP, członkowie OSP, oddziały Związku OSP RP, osoby, instytucje lub organizacje przewidziane do uhonorowania Złotym Znakiem Związku OSP RP powinny posiadać od conajmniej 5-ciu lat Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

§33

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz ochotniczych straży pożarnych. Medal ten mogą otrzymać OSP i ich członkowie, działacze Związku oraz osoby, instytucje i organizacje. Medalem tym mogą być uhonorowane oddziały Związku wyróżniające się w realizacji celów Związku.

§34

Osoby, instytucje, organizacje,oddziały Związku i OSP przewidziane do Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza powinny posiadać od co najmniej 5-ciu lat Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a OSP dodatkowo legitymować się 80-letnią działalnością.

§35

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza powinien być nadawany i wręczany głównie z okazji obchodów jubileuszy OSP i Związku OSP RP.

§36

W sytuacjach szczególnych, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP może odstąpić od warunku określonego w pkt. 32 i 34 regulaminu.

§37

Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” nadawany jest za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medal dzieli się na trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty. Medalem tym mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje w tym OSP, ich członkowie oraz działacze Związku OSP RP.

§38

Warunkiem nadania Brązowego Medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” członkowi jednostki operacyjno-technicznej (zespołu ratowniczego) OSP biorącemu bezpośredni udział w działaniach ratowniczych jest posiadanie odznaki „Strażak Wzorowy” od co najmniej 3 lat, a osobom, instytucjom, organizacjom po okresie co najmniej 5-letniej działalności lub współpracy z OSP lub Związkiem OSP RP. Pozostali członkowie OSP mogą mieć nadany medal po co najmniej 5-ciu latach działalności od osiągnięcia pełnoletności.

§39

Warunkiem nadania odznaczenia wyższego stopnia jest posiadanie odznaczenia niższego stopnia przez co najmniej 5 lat.

§40

W sytuacjach szczególnych prezydia zarządów: głównego i wojewódzkiego ZOSP RP, mogą odstąpić od warunków okreoelonych w pkt. 38 i 39.

§41

Ochotnicze straże pożarne wyróżniające się aktywną działalnością mogą być uhonorowane medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Stopień medalu odpowiada jubileuszowi:

 1. za działalność co najmniej 25 letnią – medal brązowy,
 2. za działalność co najmniej 50 letnią – medal srebrny,
 3. za działalność co najmniej 75 letnią – medal złoty.

§42

 1. Odznaka „Strażak Wzorowy” może być nadawana tylko członkom jednostki operacyjno-technicznej (zespołu ratowniczego) OSP za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną.
 2. Członek jednostki operacyjno-technicznej (zespołu ratowniczego) OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przewidziany do nadania tej odznaki powinien mieć złożone zgodnie ze statutem OSP przyrzeczenie (ślubowanie) członka czynnego (zwyczajnego) OSP, posiadać wyszkolenie odpowiadające aktualnie pełnionej funkcji oraz co najmniej trzyletni staż w działalności ratowniczo-gaśniczej.

§43

Odznaka „Za Wysługę Lat” przewidziana jest dla członków ochotniczych straży pożarnych, młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych oraz działaczy Związku OSP RP, wykazujących się działalnością przez co najmniej pięć lat. Odznaka uzupełniana jest w cyklu pięcioletnim oznaczeniem liczby lat działalności w OSP.

§44

Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” jest wyróżnieniem nadawanym członkom młodzieżowych i harcerskich drużyn pożarniczych za aktywną działalność w drużynie przy ochotniczej straży pożarnej.

§45

Odznaka posiada trzy stopnie:

 1. pierwszy stopień – brązowa,
 2. drugi stopień – srebrna,
 3. trzeci stopień – złota.

§46

Odznaka „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:

 1. pierwszego stopnia – może być nadana po złożeniu ślubowania i posiadaniu co najmniej rocznego stażu w drużynie,
 2. drugiego stopnia – może być nadana po upływie co najmniej dwóch lat od uzyskania odznaki pierwszego stopnia,
 3. trzeciego stopnia – może być nadana po upływie co najmniej dwóch lat od uzyskania odznaki drugiego stopnia.

§47

Członkom MDP w wieku 17 – 18 lat po złożeniu ślubowania i co najmniej półrocznym okresie wykonywania funkcji instruktorskich w szkoleniu drużyny można nadać brązową odznakę MDP.

§48

Złota odznaka MDP może być przyznawana ustanowionym przez zarządy OSP opiekunom MDP lub działaczom Związku OSP RP będącym członkami komisji d/s młodzieży zarządów oddziałów Związku OSP RP wszystkich szczebli – posiadającym co najmniej trzyletni staż działalności w takim charakterze. Uchwałę w tym zakresie podejmuje właściwe prezydium zarządu oddziału gminnego (równorzędnego) Związku OSP RP.

§49

 1. Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” możne być nadany osobie fizycznej dwukrotnie, natomiast instytucjom,organizacjom, oddziałom Związku i OSP tylko jeden raz.
 2. Nadanie złotego medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” po raz drugi, może nastąpić po upływie conajmniej 5-ciu lat od nadania takiego po raz pierwszy.
 3. Nadanie powtórne złotego medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” następuje na mocy uchwały prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP podjętej z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.\
 4. Powtórne nadanie złotego medalu „Za Zasługi dla Pożarnictwa” oznacza się poprzez nałożenie na wstążkę już posiadanego medalu okucia, w kształcie gładkiej, złoconej matowej listewki szerokości 5 mm z polerowanymi krawędziami.

§50

Jeżeli osoba odznaczona zmarła przed wręczeniem jej odznaczenia lub odznaki przekazuje się je najbliższej rodzinie.

§51

 1. Zmarłym szczególnie zasłużonym w działaniach na rzecz OSP lub Związku oraz poległym w działaniach ratowniczo-gaśniczych mogą być nadawane odznaczenia i odznaki z pominięciem postanowień regulaminu.
 2. W razie nadania odznaczenia pośmiertnie stosuje się sposób dekoracji ustalony w Ceremoniale OSP.

§52

Dyplom uznania przyznawany jest zgodnie z uprawnieniami osobom, instytucjom i organizacjom za aktywną działalność wspomagającą realizację celów Związku OSP RP.

§53

List pochwalny przewidziany jest dla ochotniczych straży pożarnych i ich członków wyróżniających się w działalności statutowej.

 

 

Na podstawie:

"Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień" - ZOSPRP, Warszawa, marzec 2009r.

 

Obowiązuje na podstawie uchwały nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 12 marca 2009 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.