Postanowienia końcowe

Ocena użytkowników: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
Share

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§62

 

Sposób noszenia odznaczeń i odznak określa Regulamin Umundurowania.

§63

Sposób umieszczania odznaczenia na sztandarze określają: Regulamin Sztandarów i Ceremoniał Związku OSP RP.

§64

Potwierdzeniem nadania odznaczenia lub odznaki jest legitymacja lub dyplom. Dokumenty te wydają prezydia uprawniające do ich nadawania. Strona legitymacji jest formatu A-7 a dyplomu A-4.

§65

Legitymacje wydaje się osobie uhonorowanej odznaczeniem lub odznaką, z wyjątkiem Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza, a dyplom – zbiorowości, której odznaczenie zostało nadane.

§66

Do Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza wydawany jest zawsze dyplom.

§67

  1. Prezydia zarządów oddziałów Związku OSP RP: wojewódzkiego, powiatowego (równorzędnego), gminnego (równorzędnego) mogą ustanawiać własne odznaki. Ustanowienie odznak odbywa się za zgodą prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.
  2. Ochotnicze straże pożarne mogą ustanawiać własne odznaki, powiadamiając o tym fakcie Zarząd Główny Związku OSP RP w terminie 30 dni od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały.
  3. Rejestr wymienionych w ust. 1 i 2 odznak, prowadzi biuro Zarządu Głównego Związku OSP RP

§68

Wręczenia nadanych odznaczeń, odznak i wyróżnień dokonuje prezes lub wskazany przez niego przedstawiciel prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP, które odznaczenie, odznakę, wyróżnienie ustanowiło lub nadało.

§69

Prezydia uprawnione do nadawania odznaczeń, odznak i wyróżnień prowadzą ewidencję nadań – według wzoru okreoelonego w załączniku nr 13 do regulaminu.

§70

Prezydia zarządów oddziałów Związku OSP RP uprawnione do nadawania wyróżnień określają ich wzory i zapewniają wykonanie.

§71

Decyzją właściwego prezydium zarządu oddziału Związku OSP RP, prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń, odznak i wyróżnień może
być powierzone wyznaczonemu funkcyjnemu w oddziale Związku OSP RP lub pracownikowi etatowemu.

§72

  1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia odznaczenia, odznaki, aktu nadania z oprawą, etui prezydia zarządów oddziałów Związku OSP RP uprawnione do nadawania odznaczeń lub odznak na prośbę osoby odznaczonej, jej najbliższej rodziny lub na prośbę wnioskodawcy mogą ponownie je wydać. Ponowne wydanie odznaczenia, odznaki, aktu nadania z oprawą oraz etui następuje za zwrotem kosztów ich wytworzenia.
  2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji nadanego odznaczenia lub odznaki. Wówczas można wydać nieodpłatnie wtórnik legitymacji, którego wzór określa załącznik nr 12 do regulaminu. W przypadku zagubienia lub zniszczenia aktu nadania oraz dyplomu „Złotego Znaku Związku” lub „Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza” przy ich odtworzeniu umieszcza się symetrycznie na akcie lub dyplomie napis „WTÓRNIK”. Przy odtworzeniu legitymacji pod napisem „LEGITYMACJA” umieszcza się symetrycznie napis „WTÓRNIK”.

§73

  1. Inne odznaczenia i odznaki Związku OSP RP (i jego poprzedników) nosi się po wymienionych w regulaminie, w kolejności ich otrzymania i w sposób określony w przepisach ustanawiających te odznaczenia i odznaki.
  2. Odznaki o których mowa w pkt. 67.1. i 67.2. ustanowione przed wejściem niniejszego regulaminu a nadal funkcjonujące, podlegają zgłoszeniu do biura Zarządu Głównego Związku OSP RP 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.

 

 

 

Na podstawie:

"Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień" - ZOSPRP, Warszawa, marzec 2009r.

 

Obowiązuje na podstawie uchwały nr 23/VI/2009 Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP z dnia 12 marca 2009 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku.